Print

Ծառայողական քննություններ

2016 թվականին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից անցկացված ծառայողական քննությունների վերաբերյալ
2016 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից անցկացված ծառայողական քննությունների վերաբերյալ