Print

Դատական և վարչական գործընթացներ

Տեղեկատվություն 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մասնակցությամբ դատական գործերի վերաբերյալ

Տեղեկատվություն ՀՀ ՔԾԽ պաշտոնատար անձանց որոշումները կամ գործողությունները/անգործությունը վարչական կարգով բողոքարկելու վերաբերյալ
Պարզաբանումներ ՀՀ ՔԾԽ պաշտոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումները, գործողությունները/անգործությունը/ վիճարկելու մասին
Տեղեկանք 2008-2017 թվականներին ՀՀ ՔԾԽ մասնակցությամբ քաղաքացիական ծառայության հարցերով դատական գործընթացների վերաբերյալ
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք
ՀՀ օրենքը` <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>