Print

Գնման գործընթացներ

Հայտարարություններ

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6

12.10.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6-2

12.10.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2

15.05.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2

05.05.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2

13.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7

12.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8-2

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8 -1

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/9

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8-2

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՊԸԱՇՁԲ-17/01

10.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2

10.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2

05.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7

03.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՊԸԱՇՁԲ-17/01

31.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ-ՇՀԱՊՁԲ-17/18-2

31.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8-1

28.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1

28.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2

28.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/18 -2

23.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1

17.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2

16.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-2

16.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1

16.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1

16.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3

16.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3

16.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-2

07.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/9

02.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2

01.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1

28.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-2

23.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/9

22.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1

22.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2

21.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1

17.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1

14.02.2017թ.

Արձանագրություններ

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6-2

18․10․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6

18․10․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2

27․04․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7

24․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2

20․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1

10․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8 -1

10․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1

09․02․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2

28․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՊԸԱՇՁԲ-01

27․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2

21․03․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-2

17․02․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1

09․02․2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1

07․02․2017թ.

Մասնակիցների հայտեր

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6-2

18.10.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6

18.10.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2

25.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7

24.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2

20.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8-1

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/9

13.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2

14.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1

09.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-2

17.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2

27.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1

07.02.2017թ.

Պայմանագրեր

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6/1

08.11.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-17/6/-2/1

08.11.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-1

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-3

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-4

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-5

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-6

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-7

11.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-2-1

06.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՇՁԲ-17/3-1-1

27.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-1

20.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2-1

12.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-2-1

06.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/6-1-1

21.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2-1

28.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2-3

28.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2-2

28.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/9-1

28.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8-1-2

28.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/8-1-1

28.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2-1

28.02.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-15

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-12

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԱՊՁԲ-03

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԱՊՁԲ-02

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-13

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԱՊՁԲ-04

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2

14.04.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-11

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-01

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-09

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-10

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-05

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-03

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-04

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-02

210.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԱՊՁԲ-01

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-07

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-06

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԱՊՁԲ-02

10.03.2017թ.

ՀՀ ՔԾԽ ԾՁԲ-08

10.03.2017թ.

Կոմունալ, էներգետիկ և կապի ծառայություններ

10.03.2017թ.

Հաշիվ-ապրանքագիր

Կոնյակների ձեռքբերում

28.04.2017թ.

Մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում

14.03.2017թ.

Ցուցանակների ձեռքբերում

10.03.2017թ.

Հուշանվերների ձեռքբերում

10.03.2017թ.