Print

Գնումներ

Այս բաժնում Դուք կարող եք համապարփակ տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կարիքների համար կազմակերպվող գնումների ընթացակարգերի վերաբերյալ:
Գնումների ընթացակարգերի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այցելելով www.gnumner.am, www.azdarar.am, www.armeps.am պաշտոնական կայքեր: