Print

Ներքին աուդիտ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ներքին աուդիտի 2017թ. տարեկան ամփոփ հաշետվությունը
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ներքին աուդիտի 2016թ. տարեկան ամփոփ հաշետվությունը
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ներքին աուդիտի 2015թ. տարեկան ամփոփ հաշետվությունը
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ներքին աուդիտի 2014թ. տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը