Print

Ռեզերվ

Այս բաժնում տեղադրված են քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում և կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների/անձանց ցանկերը: Տեղեկատվությունը «Կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվ» ենթաբաժնում ներկայացված է 6-ամսյա, իսկ «Կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվ» ենթաբաժնում` 1-ամյա կտրվածքով: