Print

Թեստավորման ժամանակացույց

Թեստավորման
անցկացման օրը
Թեստավորման
անցկացման
ժամը
Թեստավորման անցկացման վայրը Մասնակիցների
թվաքանակը
15.01.2018 թ. 09:30  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 19
15.01.2018 թ. 12:30  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
15.01.2018 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
16.01.2018 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
16.01.2018 թ. 12:30  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 19
16.01.2018 թ. 15:30  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 21
17.01.2018 թ. 09:30  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
17.01.2018 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 18